Социальная педагогика/социальная работа

http://socpedagogika.narod.ru

"СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА"

Міністерство освіти і науки України

Харківський педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди Кафедра соціальної педагогіки

ПРОГРАМА КУРСУ СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА, Харків 2001, затверджено д.п.н.,проф. Т.О.Дмитренко

  Пояснювальна записка

Розмаїття та складність завдань формування нової людини в процесі розбудови нашої держави вимагають актуалізації ироблем, що стоять перед системою педагогічних наук. Однією з ключових проблем педагогічної теорії й практики вважається становлення та розвиток особистості. Ця проблема багатоаспектна; вона вивчається різними науками. Педагогіка розглядає і виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання. Соціальна педагогіка як галузь загальної педагогіки вивчас вплив соціального середовища на процеси виховання, розвитку й соціалізації особистості.

Основним завданням дисципліни "Соціальна педагогіка" є участь у формуванні культури майбутнього вчителя. Сучасна концепція педагогічної освіти вимагає створення умов для розвитку творчих здібностей студентів вищих педагогічних закладів освіти вузів, завдяки чому можна досягти глибокої наукової професійно-педагогічної підготовки. Важливим принципом побудови дисципліни є відбір знань із різних галузей наук, які. забезпечують формування умінь впливати на особистість, колектив з метою їх розвитку.

"Соціальна педагогіка" пронизана ідеями природовідповІдності, гуманізації й демократизації, що є відбиттям суті найгуманнішої у світі професії — педагогічної. У процесі вивчення всіх тем слід переконати студентів, що творча особистість формується в умовах гуманістичної спрямоваЕІості роботи вчителя, його постійної співпраці з учнями. Застосування різноманітного змісту, адекватних йому форм і методів роботи дозволить кожному студенту здійснити функціонально повну сукупність видів діяльностей: розпізнаваннят оцінювання, перетворення. Якщо предметом аналізу виступає педагогічна ситуація, діяльність розпізнавання спрямована на виявлення суб'єктів ситуації, протиріч між ними та з оточуючим світом; діяльність оцінювання — на опис ситуації або розробку її моделі, а діяльність перетворення - на .формування впливів, що можуть змінити характер і наслідки ситуації. Придбання студентами відповідних умінь дозволить їм здійснити всі необхідні види управління діяльністю учнів: пряме управління, співупрааління і самоуправління. Це створить умови для самореалізації особистістю своїх потенцій, творчих якостей, подолання негативних впливів середовища, що заважають саморозвитку й самоствердженню.

Анотація навчальної дисципліни "Соціальна педагогіка"

Навчальна дисципліна "соціальна педагогіка" включає 14 годин лекційних і 14 години семінарських занять.

Курс "Соціальна педагогіка" дозволяє об'єднати теоретичну і практичну складову процесу підготовки студентів.

Даний курс здійснює Інтеграцію знань і умінь студентів на трьох рівнях:
1. Реалізація взаємозв'язків ніж теоретичною і практичною підготовкою студентів.
2. Реалізація взаємозв'язків Із комплексом педагогічних, психологічних, культурологічних і правових дисциплін.
3. Врахування особливостей майбутньої професійної діяльності студентів.
Завдяки збільшенню практично-методичного компонента вивчення, курсу сприяє якісному виконанню студентами дипломної роботи.

Мета і завдання навчальної дисципліни:
Мета полягає в усвідомленні впливу соціального виховання на соціалізацію особистості у процесі її формування, вивченні теоретичних основ соціальної педагогіки й оволодінні вміннями здійснення соціальне-педагогічної діяльності, а також здійснення наукових соціально-педагогічних досліджень.

Завдання:
1. Дослідити вплив різних факторів на процес формування особистості.
2. Вивчити окремі соціально-педагогічні проблеми, діяльність соціальних педагогів з їх вирішення,
3. Навчитися проектувати та застосовувати педагогічні засоби, спрямовані на зниження рівня діючих негативних факторів соціального середовища.
4. Здійснити елементи наукового соціально-педагогічного дослідження у процесі виконання рефератів.

Предмет соціальної педагогіки - соціально-педагогічні системи, що включають особистість та оточуюче її соціальне середовище, а також способи зниження соціальних протиріч, що існують в даній системі. В процесі вивчення дисципліни "Соціальна педагогіка" студенти повинні:

Знати: сутність соціального виховання учнів, вплив факторів соціалізації молоді, умови рушійні сили та закони національних традицій та родинно-сімейної педагогіки.

Вміти: застосовувати на практиці знаня закономірностей соціалізації та соціальної адаптації, аналізувати девіантні ситуації, проводити діагностику соціальної "історії" сім'ї, знаходити шляхи профілактики та корекції повединки молоді

Програма включає двадцять сім тем

У першій темі "Соціальна педагогіка як галузь педагогіки" визначається об'єкт, предмет, мета й завдання дисципліни, точки зору на статус соціальної педагогіки як науки. Розглядаються загальні категорії; соціум, соціалізація, соціальне середовище, соціальне виховання та ін. Обґрунтовуються зв'язки соціальної педагогіки із соціальною філософією та психологією, правознавством, соціологією, фізіологією, культурологією, етнографією, етнопедагогікою Розглядається історичний аспект становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні та за кордоном, а також проблеми соціального виховання епохи Античності Середньовіччя, Відродження, Просвітництва та початку Нового часу,

У другій темі "Соціалізація як категорія соціальної педагогіки" розкривається поняття й сутність процесу соціалізації, визначається, що людина є її основним суб'єктом та об'єктом. Розкриваються особливості соціалізації у різних вікових категоріях, її етапи, система факторіи, агенти, механізми впливу на розвиток людини, засоби й результати

У третій темі "Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема" розкривається історія становлення категорії "соціалізація", вплив суспільства на процес соціалізації особистості- Дасться поняття "соціокультурної сфери" та її ролі у соціалізації особистості. Приділяється увага питанню соціалізації засобами мистецтва та літератури. Розглядаються найважливіші системи соціалізації підростаючого покоління за М.Монтессорі, В.О.Сухомлинським, Л.С.Виготським та ін.

У четвертій темі "Соціальне виховання особистості як соціокультурна проблема" дається визначення співвідношення понять "соціалізація", "культура", соціальне виховання» та "культурно - виховна функція суспільства". Розкривається провідна функція суспільства — виховання творчої особистості, здатної активно споживати й розвивати культуру суспільства.

У п'ятій темі "Теорія та практика соціального виховання" розкривається поняття, сутність та принципи соціального виховання як категорії соціальної педагогіки. Надається характеристика об'єктів та суб'єктів соціального виховання, взаємодії його суб'єктів. Обґрунтовується необхідність технологічною підходу до розробки процесів виховання і розвитку особистості.

Шоста тема "Професіональний портрет соціального педагога", дає специфіку діяльності, професійний портрет та кваліфікаційні характеристики фахівця із соціальної педагогіки, а також його підготовку в Україні та за кордоном.

Сьома тема "Соціально-педагогічна діяльність та її особливості" розкриває мету, структуру, функції та технології соціально-педагогічної діяльності. Підкреслюються особливості діяльності соціального педагога, які пов'язані з безпосереднім спілкуванням із великою кількістю людей та необхідністю корекцій деформації професійних та особистих якостей.

Восьма тема «Галузі соціальної педагогіки. Вікові та статеві проблеми соціально-педагогічного формування особистості» розглядає поняття, передумови, типи та причини девіантної поведінки, позитивну та негативну девіації, особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми та дітьми, що мають негативну девіантну поведінку. Приділяється увага роботі з сиротами, безпритульними, із дітьми, що мають фізичні та психічні вади, жертвами природних та соціальних катастроф, роботі по запобіганню фізичної та психічної агресії, розкриває особливості соціального виховання, розвитку, соціалізації особистості від дитинства до похилого віку, вплив статі на соціальне формування особистості, напрями соціально-педагогічної діяльності з подолання статевої проблеми.

Дев'ята тема. "Соціально-педагогічна робота з дітьми, які мають соціальні відхилення" висвітлює поняття девіантної поведінки людини. Торкається питань підліткового алкоголізму, проституції, наркоманії, правопорушень. Приділяється увага змісту, методам та формам роботи з дітьми-девіантами у різних типах навчально- виховних закладів та профілактиці девіантної поведінки у них.

Десята тема "Сім'я як соціально-педагогічна система" містить поняття сім'ї, її вплив на соціалізацію дитини, різновиди сімей та їх сучасний стан. Розглядаються функції сім'ї та її виховні можливості.

Одинадцята тема "Соціально-педагогічна робота із сім'єю" висвітлює цілі та задачі соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Приділяється увага принципам, методам та формам соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Розкривається зміст, основні напрями і фактори ефективності роботи з нею.

Дванадцята тема «Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти та виховання» приділяє увагу школі та позашкільному закладу як основним інститутам соціального виховання дітей та підлітків. Розглядаються соціально педагогічні цілі та напрями навчально-виховного процесу школи. Висвітлюються проблеми соціальне- педагогічної роботи за місцем проживання. Важливе місце відводиться змісту, етапам, функціям, формам і методам соціально-педагогічної роботи в школі та документації соціального педагога, а також особливостям його діяльності у позашкільних закладах.

Тринадцята тема "Школа як соціальне- педагогічна система" висвітлю питання щодо соціально-педагогічних цілей та принципів навчально-виховного процесу школи. Розглядаються методи, форми, зміст та основні напрями соціально педагогічної роботи в школі. Виділяються фактори ефективності роботи соціального педагога в школі.

Чотирнадцята тема «Соціально-педагогічний аспект діяльності позашкільних закладів» розкриває місце позашкільних закладів у загальні системі соціального виховання. Приділяється увага меті, завданням, напрямкам соціально-педагогічної діяльності позашкільних закладів. Висвітлюється зміст соціально-педагогічної роботи, форми та методи діяльності учнів у позашкільному закладі.

П'ятнадцята тема "Формування духовності школярів як соціально-педагогічна проблема". Формування духовності як один з аспектів соціалізації колярів. Соціально-педагогічна діяльність учителя на уроці, спрямована на розвиток духовності школярів. Позакласна соціально-педагогічна діяльність учителя, спрямована на розвиток духовності школярів.

Шіснадцята тема "Соціальна педагогіка соціокультурної сфери" присвячена розгляду проблем соціального виховання, розвитку та соціалізації обистості через засоби масової інформації, мистецтво, культурно-дозвіллєву діяльність, інформаційні установи суспільства,

Сімнадцята тема "Суспільство як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічного впливу" розкривє зв'язки процесів соціального виховання, розвитку, соціалізації та економічних, політичних, правових, міжнаціональних, конфесійних взаємин у суспільстві.

Вісімнадцята тема "Система професійної підготовки соціальних педагогів". Принципи побудови безперевної системи професійної освіти, Допрофесійна підготовка соціальних педагогів. Особливості професійної підготовки соціальних педагогів в середніх професійних навчальних закладах. Структура державного стандарту про вищу професійну освіту. Бакалавр, спеціаліст і магістр -кваліфікаційні рівні підготовки соціального педагога у вищому закладі освіти.

Дев'ятнадцята тема "Поняття "норма", "відхилення від норми" в соціальній педагогіці. Аномальні діти. Обдаровані діти. Соціальні норми. Фізичні та психічні відхилення від норми. Особливості соціалізації дітей з обмеженими можливостями. Соціально-педагогічні відхилення від норми. Сирітство як відхилення в соціальному житті дитини. Девіантна поведінка дітей як відхилення від соціальної поведінки.

Двадцята тема "Соціально-педагогічна діяльність з сім'єю групи ризику". Характеристика сімей групи ризику. Соціальний статус сім'ї групи ризику. Основні проблеми дітей в сім'ях групи ризику. Специфіка роботи соціального педагога з сім'єю групи ризику.

Двадцять перша тема "Розвиток дитини в соціумі" розкриває питання спадковості і сутності розвитку дитини. Висвітлює роль діяльності і спілкування, а також вплиі відхилень у здоров'ї у розвитку дитини. Вказує на особливості формування спілкування і різних видів діяльності у дітей з обмеженими можливостями. Висвітлює питання про сутність соціалізації особистості дитини та роль у цьому процесі сім'ї, освіти, релігії та культури.

Двадцять друга тема "Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей" розкриває поняття таланту, обдарованості, геніальності, соціально-педагогічного захисту обдарованої дитини. Вказує на провідні підходи до соціального захисту обдарованих дітей. Розглядає питання про навчально-виховні заклади та особливості соціально-психологічного підходу до соціального захиту обдарованих дітей. Досліджує структуру індивідуальності обдарованої дитини.

Двадцять третя тема "Девіація як соціально-педагогічна проблема" розглядає проблеми передумов та суті соціальної дезадаптації підлітків, характеристики перехідного віку дітей. Висвітлює типи девіантної та кремінальної поведінки підлітків, її причини і наслідки. Розглядає дитячий алкоголізм, проституцію, наркоманію, злочинність як соціально-педагогічну проблему.

Двадцять четверта тема "Проблеми соціальнлого виховання у світовій суспільній думці від епохи Античності до початку Нового часу" характерізує проблеми соціального виховання епохи Античності та Середньовіччя. Розглядає особливості соціального виховання епохи Відродження, Просвітництва та початку Нового часу.

Двадцять п'ята тема "Історичний аспект становлення та розвитку соціальної педагогіки як науки за кордоном".розглядає питання про зародження становлення та розвиток соціальної педагогіки у Німеччині та особливості її розвитку у Европейських країнах у ХІХ-ХХ ст. Проводиться порівняльна хаарктеристика розвитку соціальної педагогіки у Європі та США. Приділяється важливе місце підготовці соціального педагога за рубежем.

Двадцять шоста тема "Історичний аспект становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні" розглядає передумови розвитку соціальної політики держави, меценатства та благодійництва у Х-ХП ст. Висвітлює особливу роль української православної церкви у розвитку меценатства та благодійництва у ХІV - другій половині XVII ст. Розглядає зростання ролі державних і громадських форм меценатства і благодійництва у дугій половині XVII - на початку XX ст, Розкриває діяльність товариства червоного хреста. Характеризує розвиток педології у 20-30 рр. XX ст. як передумову розвитку соціальної педагогіки як науки. Висвітлюе внесок А.С.Макаренка та С.Т.Шацького у розвиток соціальної педагогіки в нашій країні.Характерізує систему соціально-педагогічної роботи в 60-90 рр. XX ст.

Двадцять сьома тема "Технологія наукового соціально-педагогічного дослідження" висвітлює обгрунтуваня актуальності наукового соціально-педагогічного дослідження. Визначає сукупність протеріч і проблеми наукового соціально-педагогічного дослідження. Розкриває питання об'єкта, предмета, мети, гіпотези і методології наукового соціально-педагогічного дослідження.

Література:
1. История социальной педагогики: Хрестоматия - учебн.: Учеб. пособие / Под ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 544 с.
2. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. -416с.
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ, пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. -184 с.
4. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов й колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. -440 с.
5. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. -264с.
6. Василькова Ю.В. Методика й опьіт работьі социального педагога: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2001. - 160 с.
7. Социальная педагогика: : Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272 с.
8. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия «Учебники учебньїе пособия». - г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - 576 с.
9. Основи социальной работьі: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА -М., 1999.-368с.
10. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 стор.
11. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Т.Ц. «Сфера», 2001.-480с,
12. М.І.Приходько, О.М.Приходько, Н.І.Селіверстова, О.В.Турська Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій - Запоріжжя: "Поліграф", 1999. - 132 с. -Укр.
13. Коваль Л.Г., Звєрева І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч.посібник. – К.:ІЗМН, 1997. – 392 с.

Тематичний план курсу "Соціальна педагогіка"

Тема 1. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки.

Предмет, мета, завдання соціальної педагогіки. Структура соціальної педагогіки. Загальні категорвії соціальної педагогіки. Зв'язок соціальної педагогіки з філософією, психологією, правознавством, соціологією, фізіологією, культурологією, етнографією етнопедагогікою. Проблеми соціального виховання епохи Античності, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва та початку Нового часу. Історичний аспект становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні та за кордоном.

Соціально-економічні передумови розвитку соціальної роботи за кордоном у XIX ст. Роль Джейн Адамс, Мері Річмонд, Жаннет Шверін, Аліси Соломон у розвитку соціальної роботи за кордоном. Погляди Г.Мачера, А.Дістервега на зміст соціальної педагогіки. Розвиток їхніх ідей у теорії та соціально-педагогічній діяльності П.Наторпа, Г. Лоля, Г.Боймер. Історія та розвиток соціальної роботи в США. Становлення та сучасний стан соціальної роботи в Німеччині. Особливості соціальної діяльності в країнах Скандинавії. Порівняльна характеристика американської та європейської моделей соціальної роботи.

Культурно-історичні передумови зародження благодійництва в Київській Русі. Князь Володимир - засновник системи соціальної опіки. «Руська правда» Ярослава Мудрого - прообраз сучасних соціальних програм.

Питання соціальної підтримки в книзі Володимира Мономаха «Духовна». Соціально-благодійницька діяльність українських братств.

Церква як провідний інститут благодійництва. Християнське осмислення ідеї спасіння, милосердя до ближнього як етична категорія та моральна позиція.

Розвиток ідеї державної політики в діяльності Петра 1. Перші соціальні інститути підтримки нужденних: лікарні для бідних, сирітські приюти, будинки для опіки незаконнонароджених.

Державна соціальна політика часів Катерини II. Розвиток приватного та суспільного благодійництва. "Виховний будинок" 1.1. Тецького. Сільська громада як центр соціальної роботи в Україні в кінці XIX - на початку XX ст. Соціальне значення діяльності товариства Червоного хреста. Педагогічна діяльність А.С. Макаренка як досвід подолання девіантної поведінки. Характеристика соціально-педагогічної діяльності в 60-80 рр. XX ст.

Питання:
1. Предмет, мета і завдання соціальної педагогіки.
2. Загальні категорії соціальної педагогіки.
3. Зв'язок соціальної педагогіки х Іншими науками.
4. Історичний аспект становлення і розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи за кордоном.
5. Історичний аспект становлення і розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні.

Література:
1 Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка як основа соціальної роботи//Довіра і надія. -1994. - № 5. - С. 3-34.
2 Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка//Соціальна робота. К, 1997.-С. 62-70.
3 Бурая Н.П. Соціальна робота. -X., 1996. - С. 33-39
4 Малько А.О. Соціальна педагогіка: конспект лекцій. -Х.,1998. С. 9-13.
5 Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога. -Запорожье, 1996.-104с.
6 Соціальна педагогіка//Соціальна робота (понятійно-термінологічний словник). -К., 1994.
7 Пещерный П.И. Исторические нормы и традиция благотворительности в России.-М.,1993.
8 Бочарова В.Г. Личность — семья — община//Социальная работа -1992. -№1 .-С.3-9.
9 Филонов Г.Н. Социальная педагогика: научный статус и прикладные функции// Педагогика. -1994. - № 6. - С. 37-43.
10 Филонов Г.Н. Социальная педагогика — сопряжеиие наук о человеке// Педагогика. -1996. - № б. - С. 35-40.

  Тема 2. Соціалізація як категорія соціальної педагогіки.

Соціалізація як соціальне явище. Історія становлення категорії соціалізація. Основні характеристики процесу соціалізації. Вікові етапи соціалізації. Мікро-, мезо-, макрофактори. Механізми соціалізації (традиційні, інституціональні, стилізовані, міжособистісні, рефлексивні). Роль агентів особистості на кожному його віковому етапі соціалізації.

Сутність процесу соціалізації. Людина як об'єкт та суб'єкт соціалізації. Соціалізованість. Фактори, агенти та механізми впливу на розвиток людини.

Питання:
1. Соціалізація як соціальне явище та категорія соціальної педагогіки.
2. Фактори соціалізації.
3. Людина як об'єкт та суб'єкт соціалізації. Вікові етапи соціалізації.
4. Агенти та механізми соціалізації.

Література:
1. История социальной педагогики: Хрестоматия - учебн.: Учеб. пособие / Под ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 352-384; 457-467; 501-521.
2. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота; Навч. посібник. -К.: ІЗМН, 1997- С. 5-7; 75-96.
3. Марія Монтессорі // Обдарована дитина. - 2000.- № 1. - С. 25-28.
4. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - С. 8 - 115.
5 Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської — К., 2000. -С. 5-23.
6 Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред. В.И.Филоненко. Сост.: Е.П.Агапов, В.И.Акопов, В.Д.Альперович, А.О.Бухановский и др. - М: "Контур", 1998.-С. 48; 257; 260; 261.
7 М.І.Приходько, О.М.Приходько, Н.І.Селіверстова, О.В.Турська Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій - Запоріжжя: "Поліграф", 1999. - С. 84.

Тема 3 Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема.

Питання:
1 Соціалізація як категорія соціальної педагогіки. Сутність процесу соціалізації.
2 Основні стадії, фактори, засоби та результати соціалізації.
3 Система соціалізації підростаючого покоління за М.Монтессорі, В.О.Сухомлинським, Л.С.Виготським та ін.

Література:
1 История социальной педагогики: Хрестоматия - учебн.: Учеб. пособие / Под ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 352-384; 457-467; 501-521.
2 Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. -К.: ІЗМН, 1997 - С. 5-7; 75-96.
3 Марія Монтессорі // Обдарована дитина. - 2000.- № 1. - С. 25-28.
4 Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - С. 8 - 115.
5 Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. - С. 5-23.
6 Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред. В.И.Филоненко. Сост.: Е.П.Агапов, В.И.Акопов, В.Д.Альперович, А.О.Бухановский и др. - М.: «Контур», 1998. -С. 48; 257; 260; 261.
7. М.І.Приходько, О.М.Приходько, Н.І.Селіверстова, О.В.Турська Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій - Запоріжжя: "Поліграф", 1999. — С. 84.

Тема 4. Соціальне виховання особистості як соціокультурна проблема.

Культурно-виховна функція суспільства. Соціальне виховання як. цілеспрямований процес духовного розвитку людини та суспільства. Визначення співвідношення "соціалізація" і "соціальне виховання". Розвиток особистості як педагогічна проблма. Роль навчання у розвитку особистості. Технологічний підхід.

Питання:
1. Культурно-виховна функція суспільства.
2. Соціальне виховання як. цілеспрямований процес духовного розвитку людини та суспільства. Визначення співвідношення "соціалізація" і "соціальне виховання".
3. Розвиток особистості як педагогічна проблма. Технологічний підхід.

Література:
1. Бим-Бад Б.М. Воспитание человека обшеством и общества человеком // Педагогака. -1996. - № 5. - С. 3-9.
2. Майор Ф. Воспитание - сверхзадача человечества //Наука и жизнь. -1990.-№4. С.16-18.
3. Битинас Б. Процесе воспитания. Приобщение к ценностям. - М., 1995.
4. Малько А.О. Соціальна педагогіка: конспект лекцій.-X., 1998.- С. 2-5.
5. Кон И.С. Ребенок й общество. - М., 1988. - 201 с.
6. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. -М.. 1971. - 221 с.
7. Якуба 0.0. Соціологія. - X, 1996. -191 с.
8. Харчев А.Г. Социология воспитания. - М,: Политиздат, 1990. - 253 с.

Тема 5. Теорія та практика соціального виховання.

Питання:
1. Соціальне виховання як категорія соціальної педагогіки та його сутність.
2. Культурно- виховна функція суспільства.
3. Соціальне виховання як цілеспрямований процес духовного розвитку людини й суспільства.
4. Розвиток особистості як педагогічна проблема. Технологічний підхід.

Література:
1 Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов й колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999.-С. 16-17.
2 Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 25; 244 - 328 с.
3 Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. -М.: Издательский центр "Академия", 1999. С. 126 -173.
4 Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. - С. 30-31.
5 Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 1 ІЗ - 119.
6 Социальная педагогика: : Учеб. пособие для студ. вьюш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 39. 7 Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред. В.И.Филоненко. Сост.: Е.П.Агапов, В.И.Акопов, В.Д.Альперович, А.О.Бухановский и др. - М.: «Контур», 1998.-480с.

Додаткова література:
1. Бим-Бад Б.М. Воспитание человека общесгвом и общества человеком //Педагогика -1996. - № 5. - С. 3-9.
2. Майор Ф. Воспитание - сверхзадача человечества // Наука и жизнь. -1990.-№4.-С.16-18.
3. Малько А.О. Соціальна педагогіка: конспект лекцій,- ХД998. - С. 2-5.
4. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. - М., 1971. - 227 с.

Тема 6. Професійний портрет соціального педагога

Оволодіння такими поняттями, як "соціальний педагог", "професійно-педагогічна культура", "кваліфікаційні характеристики", засвоїти систему знань, умінь, особистісні та професійні якості соціального педагога та інститут підготовки фахівців даного профілю в Україні.

Питання:
1. Соціальний педагог як професія та його професійно-педагогічна культура.
2. Система знань, умінь, особистісні та професійні якості соціального педагога.
3. Кодекс етики та кваліфікаційні характеристики соціального педагога.
4. Підготовка соціального педагога в Україні.

Література:
1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999.-С. 61-85; 390-408.
2. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2001. - С. 6-24.
3. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 28-74.
4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Т.Ц. «Сфера», 2001.-С. 6-131.
5 Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА - М, 1999.- С. 321-362.
6 М.І..Приходько, О.М.Приходько, Н.І.Селіверстова, О.В.Турська Словник- довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально- педагогічних служб, консультацій - Запоріжжя: "Поліграф", 1999. - С. 87.
7 Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 21-55.
8 Социальная педагогика: : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 231-245.
9 Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия "Учебники учебные пособия". - г. Ростов н/Д: Феникс, 2000. - С. 104-117.
10 Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред. В.И.Филоненко. Сост.: Е.П.Агапов, В.ИАкопов, В.Д.Альперович, А.О.Бухановский й др. — М.: Контур, 1998. - С. 276.
11 Битинас Б.Б., Катаева Я.Н. Гражданскому обществу - институг социальних педагогов // Педагогика. -1992. - № 5-6. - С. 38-44.
12 Бочарова В.Г. Личность - семья - община // Социальная работа. - 1992. -№ 1. - С.3-9.
13 Бурая Н.П. Соціальна робота. - X, 1996. - С. 15-16.
14 Вульфов Б.З. Социальний педагог в системе общественоого воспитания //Педагогика. -1993. - № 5-6. - С. 45-49.
15 Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти). -Харків: Основа» 1998. - 300 с.
16 Кваліфікаційні характеристики соціального педагога //Освіта 1994.-26 с.
17 Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота. - К., 1997.-С. 57-74.
18 Люта А. Особливості оволодіння спеціальністю "соціальна педагогіка"/Рідна школа. -1996. - № 4. - С. 61-62.
19 Малько А.О. Соціальна ледагогіка: конспект лекцій. - X., 1998.- С. 32-45.
20 Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога -Запорожье, 1996.-104с.
21 Соціальна педагогіка // Соціальна робота (понятійно-термінологічний словник). - К., 1994.
22 Социальное воспитание учащихся (основньїе теоретические положення). - М., 1990. - 33 с.

Додаткова література.
1. Драгунова Т.В. Подросток. -М., 1976.
2. Кон И.С. Психология старшеклассника. -М., 1980.
3. Миронов А.И. Критические периодьі детства. - М., 1979.
4. Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников. - М., 1981.

На семінарському занятті можна ознайомити студентів із педагогічними новинами - огляд періодичних педагогічних видань, присвячених ролі соціального педагога в Україні, інших країнах.

Тема 7. Соціально-педагогічна діяльність та її особливості

Мета: домогтися глибокого розуміння поняття «діяльність», визначити особливості соціально-педагогічної діяльності в умовах економіки сучасної України.

Питання:
1. Місце діяльності у педагогічному процесі.
2. Мета, функції, принципи та сфери соціально-педагогічної діяльності.
3. Професійна діяльність та соціальний розвиток особистості.
4. Соціальний захист прав людини - умова соціального виховання.
5. Методика та діагностика соціально-педагогічної діяльності.

Питання до повідомлень (рефератів):
1. Соціальне виховання і духовний розвиток особистості.
2. Діяльність (мережа) соціальних служб у сучасній Україні.

Самостійна робота (групи по 5-7 студентів можуть проводити діагностику соціально-педагогічної діяльності та відповідне ведення діагностичної документації).

Література:
1 Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А.Галагузовой. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. -416с.
2 Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. -184 с.
3 Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 440 с.
4 Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. - 264с.
5 Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2001. - 160 с.
6 Конвенція 00Н про права дитини. - К., 1995. -31с.
7 Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка як основа соціальної роботи // Довіра І надія. - 1994. - № 5. - С. 3-34.
8 Малько А.О. Соціальна педагогіка: конспект лекцій. - X, 1998.- с. 26-31.
9 Социальная педагогика: : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Никитина, - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272 с.
10 Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия «Учебники учебные пособия». - г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - 576 с.
11 Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА -М., 1999.-368с.
12 Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 стор.
13 Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Т.Ц. «Сфера», 2001.-480с.
14 М.І.Приходько, О.М.Приходько, Н.І.Селіверстова, О.В.Турська Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій - Запоріжжя: "Поліграф", 1999. - С. 23.
15 В.С.Кукушин, Л.Д.Столяренко Этнопедагогика и этнопсихология. Ростов - на Дону: Феникс, 2000. - 448 с.
16 Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 62-70.

Додаткова література:
1. Блонский П.П. Воспитание и среда //Курс педагогики (Введение в воспитание). -М., 1918.-с.31.
2. Бочарова В.Г. Социальные службы: состояние и тенденции //Педагогика. -1992. -№ 3-4. -С.20-27.
3. Бурая Н.П. Соціальна робота. - X, 1996. - С. 10-12.
4. Гуров В.П. Опыт организации социально-педагогической работы // Педагогика. -1997. - № 4.-С.54-58.
5. Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога. -Запорожье. 1996.- 104с.
6. Овчарова Р.Ф. Профилакгика педагогической запущенности подростков //Педагогика. - 1993. - № 5-6. - С.22-26.
7. Скрипко А.И. Школьний психолог и педагогический коллекгив // Практична психологія та соціальна робота. -1994. - № 4. - С.8-11.

Тема 8. Галузі соціальної педагогіки. Вікові та статтеві проблеми соціально-педагогічного формування особистості.

Девіантність: поняття, види. Структура негативної девіації Соціально-педагогічна робота з людьми, що мають негативну девіантну поведінку. Позитивна девіація. Обдарованість: види, вплив на соціальне виховання особистості. Соціальне значення розвитку обдарованих людей. Соціально-педагогічна робота ; обдарованими людьми.

Предмет соціально-педагогічної віктимології. Соціально-педагогічна робота з сиротами та самотніми людьми. Соціально-педагогічна робота з особами, що мають фізичні та психічні вади. Соціально-педагогічна робота з мігрантами, біженцями, представниками інонаціональних груп, Соціально-педагогічна робота з жертвами фізичної, психічної агресії, природних та соціальних катастроф.

Соціально-педагогічні проблеми формування духовності особистості в дитинстві. Соціально-педагогічні проблеми розвитку духовності дорослих, Соціально-педагогічні проблеми збереження духовності людей похилого віку, Соціальна-педагогічна діяльність у подоланні вікових проблем соціального виховання.

Вплив статі на соціальне формування особистості. Взаємостосунки статей як соціально-педагогічна проблема. Проблеми сексуальних меншин.

Соціально-педагогічна діяльність у подоланні статевих проблем у соціальному вихованні.

Питання:
1. Поняття та види девіантності.
2. Структура негативної девіації Соціально-педагогічна робота з людьми, що мають негативну девіантну поведінку.
3. Позитивна девіація. Соціально-педагогічна робота з обдарованими людьми.
4. Предмет соціально-педагогічної віктимології.
5. Жертви несприятливих умов соціалізації та соціально-педагогічна робота з ними.
6. Соціально- педагогічні проблеми формування духовності особистості.
7. Взаємостосунки статей як соціально-педагогічна проблема.

Література
1. Беспризорный - не значит ничей // Независимость. -1997. - 5 декабря. -4с.
2. Дика В.Л. Телефон довіри і молодіжна лінія // Практична психологія та соціальна робота. 1994-№3.-С. 11-14.
3. Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин. -К., 1994.-304с.
4. Коваль Л.Г. та інші Соціальна педагогіка / Соціальна робота - К., 1997. - С. 151-183.
5. Куртиян А. Дом, где согреваются сердца // Нар. образование. - 1996. - № 1. - С. 43-47.
6. Поплавская В. Орден милосердий // Социальная защита. - 1994. - № 1. - С. 68-69.
7. Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення // Закони Укради. - Т. 2. - К., 1996. - С. 421-431.
8. Про основи соціальної захищенносгі інвалідів в Україні // Закони України. -Т.1. -К., 1996 -С. 301-109.
9. Колосник И.П. Социализация личности глухого школьника.-К.,1994.-117 с.
10. Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи. -X., 1996. -415с.
11. Лишенние родительского попечительства: Хрестоматия. - М., 1991. - 223 с.
12. Венгер Л.А. Педагогіка способностей. -М., 1973. -96 с.
13. Гришаєва І.В., Булагун Л.Ф. Фактори ризику: що молодь та підлітки знають про СНІД? // Практична психологія та соціальна робота. -1998. - № 3. - С. 39-42.
14. Гуманізм як засіб попередження важковиховуваності. -К., 1993. - 47 с.
15. Коваль Л.Г. та інші Соціальна педагогіка / Соціальна робота. -К.. 1997. - С. 125-149.
16. Криминология: Учебник /Под ред. В.В.Орехова. -СПИ изд. С-Петербург. ун-та, 1992.-216с.
17. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева. - М.: Юрист, 1995. -512с.
18. Кудрявцев В.Н. й др. Социальние отклоненения. - М.: Юр.лит., 1989.- 368с.
19. Милтон Щебель и др. Роль социальной среды в когнитивном развитии // Перспективы. Вопросы образования. 1991. - № 3. - С. 7-22.
20. Молодь України: стан, шляхи розв'язання. -К., 1997. - С. 126-135.
21. Мошканцева Н.В. Отклонения в поведений детей // Соц. исследования. -1991.-№ 8.-С. 64-66.
22. Овчарова Р.В. Профилактика педагогической запущенности подростков // Педагогика. 1993. - № 5-6. - С. 22-26.
23. Одаренные дети: Пер. с англ.. -М, 1991. - 380 с.
24. Оржеховська В.М. Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень неповнолітніх. - К., 1995. - 54 с.
25. Профілактика наркотизації. - К., 1994. - 127 с.
26. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі.-К., 1995.-64 с.
27. Соціально-педагогічні та медико-психологічні засоби протидії вживанню наркогенних засобів неповнолітніх. -К., 1995. -100 с.
28. Суицид: Хрсстоматия по суицидологии. -К., 1996. -215с.
29. Творческая одаренность детей. - К., 1991. - 28 с.
30. Чудновский В.З., Юркевич В.С. Одаренность: дар или испытание. -М., 1990,-75с.
31. Шихирев П.Н. От терапии личности к терапии социальной среды: зволюция подходов к решснию проблем алкоголизма в США // Психологический журнал. -1987. -Т. 8. - № 5. - С. 28-37.
32. Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт; дітей, що залишилися без піклування батьків // ЗПУ,1994.-№8.-С.194.
33. Бочарова В. Подростки и взрослые: зона доверия // Народное образование. -1990.-№9.-С.41-48.
34. Вдовенко Т.В. Проблемно-целевой подход к оптимизации досуга людей третьего возраста: Автореф. дис.канд.пед.наук. - С.-Пб., 1992. -15с.
35. Клубы пожилых людей. - М., 1985.12 с.
36. Осьман Л.П. Самоствердження підлітків за різних умов виховання // Психологія. - Ю, 1992. - Вил. 39. - С. 64-72.
37. Полукалов В.В. Подростковый клуб: самодеятельносгь, творчество, самоопределение. - М., 1988. - С. 21-23.
38. Полякова А. Планы на пенсию // Соц. защита. -1995. - № 5. - С. 132-134.
39. Полякова А. Одиночество // Соц.защита. -1996. - № 6-7. - С. 2А6-227.
40. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. - К., 1993.-253с.
41. Рыбчинский Е.М. Феномен детства в современной России // Педагогика. -1996 № 6. С. 14-17.
42. Социально-педагогические проблемы формирования личности. -Свердловск 1982. 136с.
43. Актуальные проблемы социализации девушек-подростков.-К., 1995.-105 с.
44. Вейнингер О. Пол и характер. - М., 1992. - 408 с.
45. Говорун Т.В., Ворник Б.М. Сексуальність та статева поведінка в Україні К. 1995.-С. 5-8.
46. Іващенко О. Сексуальні зловживання щодо дітей та підлітків в Україні //Практична психологія та соціальна робота. -1998. - № 4. - С. 43-45.
47. Лактионова Г.М., Яременко А.А. Вечерняя женская гимназия. - К, 1994. -С10-14.
48. Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв'язання. - К., - Вил. 6. - 1997.-207С.
49. Заботы и проблемы пожилых людей. - М., 1990. - 208 с.
50. Половая социализация ребенка в семье и школе. Экспериментальная программа. - С.-Пб., 1992. - С.1-4.
51. Актуальные проблемы социализации девушек-подростков.-К., 1995.-105 с.
52. Вейнингер О. Пол и характер. - М., 1992. - 408 с.
53. Лактионов Г.М., Яременко А.А. Вечерняя женская гимназия. - К., 1994. - С.15-20.
54. Половая социадизация ребенка в семье и школе. Экспериментальная программа. - С.-Пб., 1992. - С.1-6.

Тема 9. Суспільно-педагогічна робота з дітьми, які мають соціальні відхилення.

Питання:
1. Поняття девіантної поведінки людини.
2. Історико-теоретичний аспект питання.
3. Зміст, методи та форми роботи з дітьми-девіантами в різних типах навчально-виховних закладів.

Література:
1. Венгер Л.А. Педагогіка способностей. -М, 1973. -96 с.
2. Гришаєва І.В., Булагун Л.Ф. Фактори ризику: що молодь та підлітки знають про СНІД? // Практична психологія та соціальна робота. -1998. - № 3. - С. 39-42.
3. Гуманізм як засіб попередження важковиховуваносгі. -К., 1993. - 47 с.
4. Коваль Л.Г. та інші Соціальна педагогіки / Соціальна робота. -К., 1997. - С. 125-149.
5. Кудрявцев В.Н. и др. Социальные отклонения. - М.: Юр.лит., 1989. - 368 с.
6. Милтон Щебель и др. Роль социальной среды в когнитивном развитии //Перспективы. Вопросы образования. 1991. - № 3. - С, 7-22.
7. Молодь України: стан, шляхи розв'язання. -К., 1997. - С. 126-135.
8. Мошканцева Н.В. Отклонения в поведений детей // Соц. исследования. 1991.-№ 8.-С. 64-66.
9. Овчарова Р.В. Профилакгика педагогической запущенности подростков // Педагогика. 1993. - № 5-6. - С. 22-26.
10. Одаренные дети: Пер. с англ.. -М.. 1991. - 380 с.
11. Оржеховська В.М. Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень неповнолітніх. - К., 1995. - 54с.
12. Профілактика наркотизації. - К., 1994. -127 с.
13. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі.-К., 1995.-64с.
14. Соціально-педагогічні та медико-психологічні засоби протидії вживанню наркогенних засобів неповнолітніх. -К., 1995. -100 с.
15. Суицид: Хрестоматия по суицидологии. -К.. 1996. -215 с.
16. Творческая одаренность детей. - К., 1991. - 28 с.
17. Чудновский В.З., Юркевич В.С. Одаренность: дар или испьітание. -М., 1990 75с.
18. Шихирев П.И. От терапии личности к терапии социальной среды: эволюция подходов к решению проблем алкоголизма в США // Психологический журнал -1987.-Т. 8.-№5.-С. 28-37.

Тема 10. Сім'я як соціально-педагогічна система.

Сучасні тенденції розвитку сім'ї, її вплив на виховання дітей, соціальне формування дорослих.

Особливості виховного впливу сім'ї в залежності від її типу .та стилю сімейних стосунків нарізних вікових етапах розвитку особистості.

Протиріччя між сімейним та соціальним вихованням. Найбільш поширені проблеми, з якими стикається соціальний педагог у роботі з сім 'єю.

Основні напрями соціально-педагогічної роботи з сім 'єю. Соціальний захист сім'ї та її членів, активізація педагогічної функції сім'ї. Нейтралізація негативного впливу сімейного середовища. Соціально-педагогічна робота з сім'ями групи "соціального ризику".

Основні засоби соціально-педагогічної роботи з сім 'єю. Фактори ефективності соціально-педагогічної роботи з сім 'єю. Здійснення соціальної політики, спрямованої на підвищення ролі та відповідальності родини у соціальному вихованні.

Дитячо-молодіжні об'єднання. Спільнота однолітків як фактор соціального формування: її функції, особливості впливу на різних етапах життєвого шляху. Особливості спільнот однолітків в підлітково-молодіжному віці, що виявляються в субкультурі (норми, стиль поведінки, особливості дозвілля, мода, естетичні пристрасті, жаргон)

Роль різних підлітково-молодіжних об'єднань в соціально-педагогічній системі.

Питання:
1. Поняття сім'ї, її основні проблеми роль і місце у соціальному вихованні особистості.
2. Типологія та функції сім'ї. Особливості розвитку і формування дитини в сім'ях різних типів.
3. Загальна характеристика неблагополучних сімей та їх вплив на процеси соціалізації дитини.
4. Основні напрями соціально-педагогічної роботи з сім'єю.
5. Дитячо-молодіжні об'єднання та їх роль у соціальному вихованні особистості.

Література:
1 Батищева Г.О., Зайцева З.Г., Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю.-К.. 1996.-98с.
2 Бородов Д. Союз подростков - движение неформалов // Социальная работа. -1992.-№ І.-С. 43-49.
3 Гуров В.Н. Опыт социальной работы с семьей в Ставропольском крае //Педагогика. 1997. - № 1. - С. 43-47.
4 Гурьянова М.П. Сельская школа й общество // Педагогика. 1995. - № 3. -С. 14-15.
5 Коваль Л.Г. та ін. Соціальна педагогіка / Соціальна робота. - К, 1997. -С. 187-194; 222-243; 329-352.
6 Малько А.О. Соціальна педагогіка. -X., 1998. - С. 40-43.
7 Панок В.Г. Українська практична психологія: визначення, структура та завдання // Практична психологія і соціальна робота. - 1998. - № 1.- С. 5-8.
8 Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. - М., 1991. - 207 с.
9 Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. - М., 1987. - С. 32
10 Фонтана Дзвид Ваш ребенок растет. -М., 1994. - 432 с.
11 Флейк Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Развитие ребенка й его отношений с окружающими. -М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1993. -511с.
12 Фромм 3. Искусство любви. - Минск, 1990. - 80 с.
13 Хаббард Р. Дианетика. -М., 1994. - С. 275-290.
14 Харчев АГ. Социология воспитания. - М., 1990. - 222 с.

Тема 11. Соціально-педагогічна робот» і сім'єю.

Питання:
1. Цілі та задачі соціально-педагогічної роботи з сім'єю.
2. Педагогічні принципи соціально-педагогічної роботи з сім'єю.
3. Методи та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю.
4. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім'єю.
5. Фактори ефективності роботи з сім'єю. Література:
1. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей.ред. М.А.Галагузовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 166-191.
2. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. -М.: Издательский центр «Академия», 1999. -С. 86-93 с.
3. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. -С. 322 344.
4. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. -С. 181-196.
5. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2001. -С. 43-61.
6. Социальная педагогика: : Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб. заведений Под ред. В.А.Никитина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 63-94.
7. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия «Учебники учебные пособия». - г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - С. 426-433.
8. Основы социальной работы: Учебник / Отв, ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА -М., 1999.-С. 144-152.
9. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред проф. А.Й.Капської. - К., 2000:- С. 168-244.
10. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М: Т.Ц. «Сфера», 2001.-С.345-364; 460-477.
11. Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред. В.И.Филоненко. Сост.: Е.П.Агапов, В.И.Акопов, В.Д.Альперович, А.О.Бухановский й др. - М.: «Контур», 1998. -С. 249-251.
12. М.І.Приходько, О.М.Приходько, Н.І.Селіверстова, О.В.Турська Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій - Запоріжжя: "Поліграф", 1999. - С. 82.
13. Коваль Л.Г., Зверєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 222-243.

Додаткова література:
1. Баяновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних і молодіжних об'єднань: Автореф. дис.канд.пед наук. -К., 1996. - 23 с.
2. Гуров В.Н. Опыт социальной работы с семьей в Ставропольском крае // Педагогика. 1997. - № 1. - С. 43-47.
3. Гурьянова М.П. Сельская школа и общество // Педагогика. 1995. - № 3. -С. 14-15.
4. Малько А. О. Соціальна педагогіка. - X., 1998. - С. 40-43.
5. Персыпкин А.В. Предупреждение и преодоление отрицательных влияний подростково-юношеских групп на школьников: Автореф. дис. канд.пед.наук. -Минск, 1990.-21 с.
6. Субботский Б.В. Ребенок открывает мир. - М., 1991. - 207 с.
7. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. - М., 1987. - С. 32.
8. Фонтана Дзвид Ваш ребенок растет. -М., 1994. - 432 с.
9. Флейк Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Развитие ребенка и его отношений с окружающими. -М: Центр общечеловеческих ценностей, 1993. - 511с.
10. Фромм 3. Искусство любви. - Минск, 1990. - 80 с.35

Тема 12. Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти та виховання.

Система державних виховних установ, її зв'язок з іншими компонентами мікросоціуму.

Дошкільні заклади: типи, їх роль у соціальному вихованні. Взаємовплив дошкільних закладів і родини. Дошкільний виховний центр мікрорайона як форма інтеграції виховних зусиль сімї, виховних соціокультурних установ. Соціально-педааогічні задачі та засоби їх реалізації в дошкільних установах. Фактори ефективності соціально-педагогічної роботи в дошкільних закладах.

Навчально-виховні заклади. Роль школи у соціалізації людини. Позитивний та негативний вплив традиційної школи; сучасні моделі шкали як відкритої виховної системи.

Ціль і задачі соціально-педагогічної роботи в школі та засоби їх реалізації. Створення виховного середовища: захист прав дитини, адаптація учня; організація умов для самореалізації, корекція та реабілітація в умовах школи.

Позашкільні заклади. Концепція позашкільної роботи в Україні. Різні типи позашкільної роботи. Напрями соціально-педагогічної роботи, цілі та задачі, засоби їх. реалізації. Взаємодія сім'ї, школи та позашкільного закладу - умова успішної соціалізації учнів.

Роль вищих навчальних закладів у соціальному формуванні особистості. Соціальний захист прав молоді, адаптація, організація умов для самореалізації. корекція та реабілітація в умовах вищих навчальних закладів - основний зміст їх соціально-педагогічної діяльності.

Соціально-педагогічна робота в навчально-виховних установах інтернатного типу, закладах соціального захисту та виховання безпритульних і безнадзорних дітей.

Питання:
1. Соціально-педагогічна робота у дошкільних закладах.
2. Школа та позашкільний заклад як основні інститути соціального виховання дітей та підлітків.
3. Соціально-педагогічні цілі та напрями навчально-виховного процесу школи в створені сучасної відкритої системи школи.
4. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання.
5. Зміст соціально-педагогічної робти в школі, етапи роботи та функції соціального педагога.
6. Форми і методи роботи соціального педагога в школі. Документація соціального педагога.
7. Особливості діяльності соціального педагога в позашкільному закладі.
8. Соціально-педагогічна робота у вищому навчальному закладі.
9. Соціально-педагогічна робота у закладах інтернатного типу.

Література:
1. Алфімов В.М. Що може звільнений класний керівник // Нар. Образование. -1995. - № 3. - С. 48-50.
2. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом: Опыт системного ис-следования. - Изд-ние 2-е доп. - М: Знание, 1973. - 390 с.
3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса М.:«Просвещсние», 1982. - 48 с.
4. Бочарова В.Д.Экспериментальные площадки - путь к новой школе // Нар. образование. -1990. - № 9. - С 41-47.
5. Галагузова М.А. и др. Кто защитит права ребенка в школе? //Педагогика. -1994. -№5.-С. 41-44.
6. Державна національна профама "Освіта (Україна XXI століття)". // Освіта- № 44,45,46 - грудень 1993 р.
7. Забулис Г.К. Семья и школа: деятельностные взаимоотношения // Педагогика. 1992.-№7-8.-С. 37-41.
8. Зверєва І., Лактіонова Г. Діти у скруті: альтернативи вирішень проблеми // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 3. -С. 9-10.
9. Карамушка Л.М. Імідж сучасної школи: що це? // Практична психологія та соціальна робота. -1998. - № 2.- С.6-9.
10. Концепція виховання у національній системі освіти // Информац.-меїт бюллстень МОУ. 1996. - С. 1-3.
11. Концепція національного виховання. Газета "Освіта", 26 жовтня 1994р.
12. Концепція національного художнього виховання дітей, учнівської молоді в умовах відродження української національної культури. Газета "Освіта", б вересня 1995 р.
13. Концепція позашкільної освіти і виховання. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - № 7, квітень 1997 р.
14. Малько А.О. Соціальна педагогіка. - X., 1998. - С. 40-43.
15. Національна профама "Діти України": психолого-педагогічні умови реалізації. // Педагогічна газета. - № 8, серпень 1996 р.
16. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. - К., 1996. -136 с.
17. Протасова Б. Дошкольное учреждение: социально-педагогический аспект воспитательной деятельности // Дошкольное воспитание. -М., 1994.-№2.
18. Фрадкин Н.Ф. Школа в системо социализирующих факторов // Педагогика. 1995. - № 2. - С. 79-84.

Тема 13. Школа як соціально-педагогічна система.

Питання:
1. Соціально-педагогічні цілі навчально-виховного процесу школи.
2. Соціально-педагогічні принципи навчально-виховного процесу школи.
3. Методи та форми соціально-педагогічної роботи в школі.
4. Зміст соціально-педагогічної роботи в школі.
5. Фактори ефективності соціально-педагогічної роботи в школі.

Література:
1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. -С. 344-356.
2. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб, заведений. - М, Издательский центр «Академия», 2001. - С. 62-76 с.
3. Социальная педагогика: : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 190-198.
4. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия «Учебники учебные пособия». - г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - 576 с.
5. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА -М., 1999.-368 с.
6. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 стор.
7. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Т.Ц. «Сфера», 2001.-480с.
8. Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред. В.И.Филоненко. Сост.: Е.П.Агапов, В.И.Акопов, В.Д.Альперович, А.О.Бухановский и др. - М.: «Контур», 1998.-480 с.
9. М.І.Приходько, О.М.Приходько, Н.І.Селіверстова, О.В.Турська Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій - Запоріжжя: "Поліграф", 1999. - 132 с. -Укр.
10. В.С.Кукушин, Л.Д.Столяренко Этнопедагогика и этнопсихология. Ростов - на Дону: Феникс, 2000. - 448 с.
11. Коваль Л.Г., Зверева І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.

Додаткова література
1. Алфімов В.М. Що може звільнений класний керівник // Нар. Образование. -1995. - № 3. - С. 48-50.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса М.:«Просвещение», 1982. -192 с.
3. Бардин К.В. Как научить детей учиться: Книга для учителя, 2-е изд. Доп. и перераб. - М.: «Просвещение», 1987. -112с.
4. Бочарова В.Д. Экспериментальные площадки - путь к новой школе // Нар. образование. -1990. - № 9. - С 41-47.
5. Гоббель В.Д О некоторых моделях дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. -1993. - № 4.
6. Державна національна програма "Освіта (Україна XXI століття)" Газета "Освіта" № 44,45,46, грудень 1993 р.
7. Карамушна Л.М. Імідж сучасної школи: що це? // Практична психологія та соціальна робота. -1998. - № 2.-С.6-9.
8. Малько А.О. Соціальна педагогіка. - X., 1998. - С. 40-43.
9. Подготовка социального педагога, программно-методические материалы /Ред. Б.М. Игошев, Уральский гос.пед. институт, 1992. - С.8-12.
10. Семенов В.Д Взаимодействие школы и социальной среды. -М., 1986.

Тема 14. Соціально-педагогічний аспект діяльності позашкільних закладів.

Питання:
1 .Місце позашкільних закладів у загальній системі соціального виховання.
2.Мета, завдання, напрямки соціально-педагогічної діяльності позашкільних закладів. - Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми; - Творча діяльність у гуртках як засіб соціальної адаптації,реабілітації підлітка; - Організація наукової роботи учнів як форма їх профорієнтації; - Соціальне педагогічна допомогоа дітям девіантної поведінки та їх сім'ям; - Підтримка дітей які мають соціально-педагогічні проблеми.
3.Реалізація змісту соціальне- педагогічної роботи, форми та методи діяльності учнів у позашкільному закладі.

Література:
1. История социальной педагогики: Хрестоматия - учебн.: Учеб. пособие / Под ред. М.А.Галагузовой. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 544 с.
2. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А.Галагузовок. — М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 416 с.
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. -М.: Издательский центр «Академия», 1999. -184 с.
4. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. — 440 с.
5. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. -264 с. .
6. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб, заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2001. — 160 с.
7. Социальная педагогика: : Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб, заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272 с.
8. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия «Учебники учебные пособия». - г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. — 576 с.
9. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА -М., 1999.-368 с.
10. Технологи соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 стор.
11. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Т.Ц. «Сфера», 2001.-480с.
12. Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред. В.И.Филоненко. Сост.: Е.П.Агапов, В.И.Акопов, В.Д.Альперович, А.О.Бухановский и др. — М.: «Контур», 1998.-480с.
13. М.І.Приходько, О.М.Приходько, Н.І.Селіверстова, О.В.Турська Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій - Запоріжжя: "Поліграф", 1999. - 132 с. - Укр.
14. В.С.Кукушин, Л.Д.Столяренко Этнопедагогика и этнопсихология. Ростов - на Дону: Феникс, 2000. - 448 с.
15. Коваль Л.Г., Зверева І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.

Тема 15. Формування духовності школярів як соціально-педагогічна проблема.

Питання:
1.Формування духовності як один з аспектів соціфлізації школярів.
2.Соціально-педагогічна діяльність учителя на уроці спрямована на розвиток духовності школярів.
3.Позакласна соціально-педагогічна діяльність учителя спрямована на розвиток духовності школярів.

Література:
1. Бочарова В. Подростки и взрослие: зона доверия // Народное образование. 1990.-№9.-С. 41-48.
2. Осьман Л.П. Самоствердження підлітків за різних умов виховання // Психологія. - К., 1992. Вил. 39. - С. 64-72.
3. Социалию-педагогические проблеми формирования личности. -Свердловск, 1982. 136с.
4. Сорока АЛ. Система організації колективної творчої діяльності. - X., 1995. -С.3-8.
5. Сорока А.И. Комплексное планирование воспитательной работы в школе. -X., 1997.-21с.
6. Соціальна робота з молоддю в Україні. -К., 1997. -151 с.

Тема 16 Соціальна педагогіка соціокультурної сфери

Питання:
1. Соціально-педагогічний зміст поняття "культура" як засіб і мета соціалізації особистості.
2. Соціальні функції мистецтва в суспільстві. Які з них найбільш рельєфно визначаються в сучасному суспільстві?
3. Механізми соціалізації особистості засобами мистецтва.
4. Виявлення вікових особливостей розвитку дітей та молоді у спілкування з мистецтвом.
5. Позитивні та негативні риси спілкування з мистецтвом у різних вікових групах.
6. Значення соціально-культурного оточення у формуванні ставлення молоді до мистецтва.

Література:
1. Штайнер Р. Вопрос воспитания как социальный вопрос.-Калуга, 1992.
2. Андреева И.Н. Формирование культурних ценностей молодежи в сфере досуга.-Минск, 1989.
3. Борев В.Б. Культура и массовые коммуникации. - М., 1988.
4. Вашкявичус С.С. Роль искусства в развитии личности // Педагогика.-1992.-№ 7-8.-С.33-37.
5. Кисилева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социальный педагог в культурно-досуговои сфере.-М., 1991.
6. Профілактика і терапія засобами мистецтва. - К.,1995. - 56 с.

Тема 17. Суспільство як суб'єкт та об'єкт соціально-педагогічного впливу.

Мета: розкрити перед студентами взаємозв'язок між суспільством та вихованням людини, довести, що політика-правова культура громадян, міжнаціональні та конфесійні взаємини, а також охорона довкілля є складовими соціального виховання населення.

Питання:
1. Роль економічного розвитку суспільства у соціальному вихованні особистості.
2. Політичні взаємини в суспільстві та соціальне виховання населення.
3. Правова культура громадян та проблеми соціального виховання
4. Міжнародні та конфесійні взаємини і соціальне виховання.
5. Проблеми екологи у соціальному вихованні громадян.

Теми рефератів:
1. Роль правової культури у формуванні особистості педагога.
2. Проблеми охорони довкілля як чинник соціального виховання населення.
Самостійна робота (розглянути міжнаціональні взаємини у своєму колективі).

Література:
1. Анісімов Р.А. Педагогіка і решти: точки зїткнсннх//Рад. Школа. -1991. - № 8. С.43-47.
2. Болтівець С.І. Культурно-етнічний розвиток особистості як чинник її духовного здоров'я // Відродження. -1994. -№10-11. -С. 4-6.
3. Бояринцев А.Я. Бизнес и дети // Педагогика. -1993. - № 6. - С.91-92.
4. Бояринцева А.В. Психологические проблеми зкономической социализации // Педагогика -1994.-№ 4. - С.12-18.
5. Володарська Н.Д. Новоутворені релігійні спільності та соціально-психологічні проблеми роботи з молоддю // Інформ. - метод. Бюллет. АПН України. -1993. -Вил. 3-4. - С.37-38.
6. Вульфов Б.З. Воспигание и рынок в переходний период// Педагогика. -1993. -№2.-С.З-9.
7. Гасанов З.Т. Формирование культуры межнационального общения в многонациональном регионе // Педагогика -1994. - № 5. - С. 11-15.
8. Коваль Л.Г. та інші. Соціальна педагогіка /Соціальна робота - К, 1997. -С.307-328.
9. Клименко С. Виховна робота еколого-натуралістичної спрямованості // Рідна школа -1995. - № 10-11. - С. 19-21.
10. Лемптюгіна А. Екологічна робота і виховання в позашкільних закладах // Рідна школа. -1995. - № 10-11. - С. 29.
11. Мигович 1.1. Етнічна культура як чинник громадської злагоди // Відродження. -1994.-№12.-С.4-б.
12. Общественное мнение и власть: механизм взаимодействия. - К, 1993.-136 с.
13. Ожегов Ю.П., Никоноров Е.В. Новое зкологическое мышление // Педагогика. -1991.-№6. -С.57-62.
14. Подберезський М.К. Правова культура майбутнього вчителя. - Харків:Основа, 1997.-219с.
15. Поляков В.А. Непрерывное зкономическое образование молодежи // Педагогика. -1994. -№ 4. - С. 19.
16. Попов Л.А. Воспитательный потенциал религии // Педагогика. - 1992. - № 7-8.-С. 28-33.
17. Ромашева О. Формування здорового способу життя в умовах екологічної кризи // Рідна шкода. -1995. -№ 10-11. - С.43-45.
18. Солдатенкова А.Д., Лебедева. Национальная культура и подросток // Педагогика. -1993. - № 1. - С.38-45.
19. Фокина В. Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности и интеллекта // Дошкольное воспитание. -1995. - № 7. - С. 11.
20. Усманский Я.С., Арапов А.В. Молодежная политика и взаимодействие национальной культуры // Педагогика. - 1992. -№ 5-6. - С. 59-55.

Тема 18. Система професійної підготовки соціальних педагогів.

Питання:
1. Принципи побудови безперевної системи професийної освіти.
2. Допрофесійна підготовка соціальних педагогів.
3. Особливості професійної подготовки соціальних педагогів в середніх професійних навчальних закладах.
4. Структура державного стандарту про вищу професійну освіту.
5. Бакалаврвт, спеціаліст і магістратура - основні етапи підготовки соціального педагога в ВУЗІ.

Література:
1. Байденко В.І. Стандарти в неперевній освіті: Сучасний стан. - М., 1998.
2. Болотов В.О., Костікова М.М. Педагогічна освіта — сторінки реформування. — Волгоград, 1998.
3. Гершунський Б.С. Філософсько-методологічні основи стратегії розвитку освіти в Росії.-М., 1997.

Теми рефератів:
1. Реформування системи професійної освіти в сучасних умовах.
2. Вибір спеціальності в системі вищої професійної освіти.
3. Спеціалізація в підготовці соціальних педагогів. 
4. Підвищення кваліфікації і перепідготовка соціальних педагогів.

Тема 19. Поняття "норма", "відхилення від норми", в соціальній педагогіці.

Питання:
1. Аномальні діти.
2. Обдаровані діти.
3. Соціальні норми.
4. Фізичні та психічні відхилення від норми.
5. Особливості соціалізації дітей з обмежеими можливостями.
6. Умови та правові норми соціалізації дитини з обмеженими можлисостями.
7. Соціально-педагогічні відхілення від норми.
8. Сирітство як відхілення в соціальному житті дитини.
9. Девіантна поведінка дітей як відхилення від соціальної поведінки.

Література:
1. Діти з відхиленнями у розвитку / Під ред. - М.С.Певзнер. - М., 1966.
2. Заліський М.С. Розумове відсталі діти: Історія їх вивчення, виховання і навчання з древніх часів до середини XX ст. - М., 1995.
3. Захаров АЛ. Як попередити відхилення в поведінці дитини. - М., 1986.
4. Клейберг Ю.А. Соціальні норми і відхилення. - М., 1997.
5. Маллер А.Р. Дитина з обмеженими можливостями: Підр. для батьків. - М., 1986.
6. Соціальні відхилення. - М., 1984.

Теми рефератів:
1. Поняття норми в науках, що вивчають людину.
2. Відхилення виховання в розвитку дитини як соціально-педагогічна проблема.
3. Відхилення в поведінці дитини як соціально-педагогічна проблема.
4. Обдарованість як відхиленість від норми.
5. Типологія соціально-педагогічних норм і відхилень.

Тема 20. Соціально-педагогічна діяльність з сім'єю групи ризику.

Питання:
1. Характеристика сімей групи ризику.
2. Соціальний статус сім'ї групи ризику.
3. Основні проблеми дітей в сім'ях групи ризику.
4. Специфіка роботи соціального педагога з сім'єю групи ризику.

Література:
1. Буянов МЛ. Дитина із неблагополучной сім'ї: Записки дитячого психіатра. - М., 1988.
2. Гребенников І.В. Основи сімейного життя. - М., 1991.
3. Мудрість виховання: Підручник для батьків. - М., 1987.
4. Організація роботи з неблагополучною сім'єю: Метод, рекомендації. -Єкатеринбург, 1997.
5. Допомога батькам у вихованні дітей / Заг. ред. В.Я.Пилиповського. — М., !994.
6. Фран А. Абетка для батьків. - М., 1994.

Теми рефератів:
1. Сім'я як інститут соціалізації дитини.
2. Соціально-педагогічні проблеми сімей.
3. Соціально-педагогічна підтримка дітей в багатодітній сім'ї.
4. Особливості соціально-педагогічної роботи щодо попередження насилля в сім'ї.
5. Соціально-педагогічна діяльність з сім'єю, яка має дитину-інваліда.

Тема 21. Розвиток дитини в соціумі.

Питання:
1. Спадковість і розвиток дитини.
2. Сутність розвитку дитини.
3. Роль діяльності і спілкування в розвитку дитини.
4. Вплив відхилень у здоров'ї на розвиток дитини.
5. Особливості формування спілкування і різних видів діяльності у дітей з обмеженими можливостями.
6. Сутність соціалізації особистості дитини.
7. Сім'я, освіта, релігія і культура — основні інститути соціалізаціїособистості дитини.

Література:
1. Дубровський О.О. Лікувальна педагогіка: Метод, посібник учителям, лікарям, вихователям. - М., 1989.
2. Горшкова О.О. Овчарова Р.В. Реабілітаційна педагогіка. — М., 1992.
3. Кон І.С. Дитина і суспільство. - М.,1988.
4. Коротов В.М. Вступ в загальну теорію розвитку особистості. —' М.,1991.
5. Мудрик О.В. Соціалізація і "смутний час". - М., 1991.
6. Новікова Л.І. Школа і середовище. - М., 1985.

Теми рефератів:
1. Вплив спадкових факторів на розвиток дитини.
2. Розвиток дитини в процесі діяльності.
3. Розвиток дитини в процесі спілкування.
4. Опанування дитиною соціальних ролей в процесі його розвитку.
5. Виховання і соціалізація дитини.

Тема 22. Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей.

Основні поняття: талант, обдарованість, геніальність, соціально-педагогічий захист обдарованої дитини.

Питання:
1. Провідні підходи до соціального захисту обдарованих дитей.
2. Навчально-виховні заклади для обдарованих дітей.
3. Соціально-психологічний підхід до соціального захисту обдарованих дітей.
4. Дослідження структури індівідуальності обдарованої дитини.
5. Соціально-педагогічний захист обдарованої дитини.

Література:
1. Батори 3., Иоо А. Обучение одарённых детей в Венгрии // Перспективы. Вопросы образования. - 1989. - № 1. - С. 9-16.
2. Гильбух Ю.З. Психодиагностическая функция учителя // Вопросы психологии. - 1986.-№3.-С.83-86.
3. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. -С.125-150.
4. Крутецкий В.А. Проблема способностей в псыхологии - М.: Педагогика, 1971. -216с.
5. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. - М.: Педагогика, 1971. - 278с.
6. Одарённые дети: Пер.с англ. / Общ. ред. Т.В.Бурменской, В.М.Случщй - М.: Прогресс, 1991.-380 с.
7. Психологічна діагностика умов формування обдарованості учнів: Метод, реком. — Івано-Франківськ, 1991.-28 с.
8. Творческая одарённость детей / Момеко. — К, 1991. - 28 с.

Тема 23. Девіація як соціально-педагогічна проблема.

Питання:
1. Соціальна дезадаптація підлітків.
2. Характеристика перехідного віку дітей.
3. Соціальні передумови дезадаптації підлітків.
4. Типи девіантної поведінки.
5. Девіантна поведінка підлітків: причини і наслідки.
6. Кримінальна поведінка підлітків: причини і наслідки.
7. Теорії девіації.
8. Дитячий алкоголізм, проституція, наркоманія, злочинність як соціально-педагогічна проблема.

Література:
1. Алмазов Б.М. Психічна середовищна дезадаптація неповнолітніх. Свердловськ, 1986.
2. Захаров АЛ. Як попередити відхиленя в поведінці дітей. - М., 1986.
3. Анісімов Л.М. Профілактика пиятства, алкоголізму і наркоманії серед молоді. -М., 1988.
4. Колесов Д.В. Бесіди про антиалкогольне виховання. - М., 1987.
5. Габіані А.А. На краю прірви: Наркоманія і наркомани. - М., 1990.
6. Смирнов В.Є. Наркоманія: Знак біди. - М., 1988.
7. Ориов Ю.М. Статтевий розвиток і виховання. - М., 1993.
8. Антонян Ю.М. Соціальне середовище і формування особистості злочинця. - М., 1975.
9. Башкатов І.П. Соціально-психологічні методи вивчення особистості і груп неповнолітніх засуджених. - М., 1986.

Теми рефератів:
1. Девіації як соціально-педагогічна проблема.
2. Роль сім'ї в попередженні девіантної поведінки дітей.
3. Пиятство і алкоголізм як соціально-педагогічна проблема.
4. Сімейні алкогольні традиції і їх вплив на розвиток дитячого алкоголізму.
5. Наркотики і людина.
6. Соціальна дезадаптація підлітків-наркоманів.
7. Дитина наркоман в соціумі.
8. Дитяча проституція як соціальне явище.
9. Проституція дітей: причини і наслідки.
1О.Соціапьно-педагогічна профілактика дитячої проституції.
11.Роль суспільних організацій у профілактицізлочинної поведінки неповнолітніх.
12.Роль мікросередовища у формуванні особистості правопорушника.
1З.Від "важкого" підлітка до правопорушника.

Тема 24. Проблеми соціальнлого виховання у світовій суспільній думці від епохи Античності до початку Нового часу.

 Питання:
1. Проблеми соціального виховання Античності.
2. Проблеми соціального виховання Середньовіччя.
3. Гуманістичний ідеал соціального виховання епохи Відродження.
4. Теорія та практика соціального виховання епохи Просвітництва та початку Нового часу.

Література:
1. История социальной педагогики: Хрестоматия - учеб, пособие / Под ред. М.А.Галагузовой, - М.: Гуманист. Изд. центр ВЛАДОС, 2000 - 544с.
2. Малько А.О. Соціальна педагогіка: конспект лекцій. - X., 1998. - С. 4 - 6.
3. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / Под ред. В.А.Никитина. -М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. -С. 8-10.

Тема 25. Історичний аспект становлення та розвитку соціальної педагогіки як науки за кордоном

Питання:
1. Становлення та розвиток соціальної педагогіки. Німеччина.
2. Розвиток соціальної педагогіки в Європейських країнах у ХІХ-ХХ ст.
3. Особливості у розвитку соціальної педагогіки у США.
4. Професійна підготовка соціального педагога за рубежем.

Література:
1. Бурая Н.П. Соціальна робота. - X., 1996. - С. 33 - 39.
2. История социальной педагогики: Хрестоматия - учеб, пособие / Под ред. М.А.Галагузовой, — М.: Гуманист. Изд. центр ВЛАДОС, 2000 - 544с.
3. Социалбная работа /Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. — Ростов н/Дону: «Феникс», 2000. - 576с.
4. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота — К., 1997 С. 28-56.
5. Малько А.О. Соціальна педагогіка: конспект лекцій. - X., 1998. - С. 5 - 8.
6. Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога. - Запорожье, 1996.-104 с.
7. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М: Издательский центр «Академия», 1999. - С. 4 - 7.
8. Соціальна педагогіка / Соціальна робота (понятійно-термінологічний словник).-К., 1994.
9. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. -С. 8-17.

Тема 26 Історичний аспект становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні.

Питання:
1. Хрещення Русі як передумова розвитку соціальної політики держави, меценатства та благодійництва у Х-ХИ ст.
2. Розвиток меценатства і благодійництва в українських землях у XIV- першій половині XVII ст. Особлива роль української православної церкви.
3. Зростання ролі державних і громадських форм меценатства і благодійництва у другій половині XVII-на початку XX ст. Діяльність товариства Червоного Хреста.
4. Розвиток педології у 20-30 рр. XX ст.-передумова розвитку соціальної педагогіки як науки. А.С.Макаренко, С.Т.Шацький та інші.
5. Характеристика системи соціально-педагогічної роботи в 60-90 рр. XX ст.

Література:
1. Бурая Н.П. Соціальна робота. - X., 1996. - С. 33 - 39.
2. Василькова Ю.В. Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заедений. - 2-е изд. Стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", - 2000. - С.86 - 269.
3. История социальной педагогики: Хрестоматия - учеб, пособие / Под ред.М.А.Галагузовой, - М.: Гуманист. Изд. центр ВЛАДОС, 2000 - 544с.
4. Социальная работа /Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. — Ростов н / Дону: «Феникс», 2000. - 576с.
5. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота -К., 1997 С. 28-56.
6. Малько А.О. Соціальна педагогіка: конспект лекцій. - X., 1998. - С. 9-13.
7. Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога. — Запорожье, 1996.-104с.
8. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. — М.: Издательский центр «Академия», 1999. - С. 4 - 7.
9. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А.Галагузовой. -М.: Туманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. - С. 8-21.
10. Соціальна педагогіка / Соціальна робота (понятійно-термінологічний словник).-К., 1994.

Додаткова література:
1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост.Н.П. Калениченко.-М.: Педагогика, 1988.-635 с.
2. Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905): В 2 т.-Х.: Типография и Литография М.Зильбенберг и с-вья,1912.- Т.2.-973 с.
3. Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета: В 2 т.-Х.: Паровая ти пография и литография Зильбенберг, 1904.-Т.1: 1802-1815.-1204 с.
4. Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета: В 2 т.-Х.: Паровая типография и литография Зильбенберг,1904.-Т.2:1815-1835.-1136 с.
5. Багалей Д.И. Просветительская деятельность Василия Назаровича Каразина.-Х.: Тип.Дарре, 1893.-31 с.
6. Данилевский Г.П. Украинская старина: Харьковские народные школы; Г.С.Сковорода, В.Н.Каразин, Г.Ф.Квитка-Основ'яненко.- СПб.: Изд. Маркса, 1901.-166с.
7. Дорошенко Д.І. Нарис з історії України: В 2 т.-К.: Глобус, 1991.-Т.1: До половини XVII століття.-238 с.
8. Дорошенко Д.І. Нарис з історії України: В 2 т.-К.: Глобус, 1991.-Т.2: Від половини XVII століття.- 249 с.
9. Мєдинський Є. Братські школи України і Білорусії в XVI-XVII ст./ Перекл. з 1-го рос. Вид., переробл. І доп. Автором.-К.: Радянська школа, 1958. 211 с.: іл.
10. Огієнко І. Українська церква.Нариси з історії Української православної церкви: В 2 т.- К.: Видавництво "Україна",- Т. 1, 2.-288 с.
11. Очерки по истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII-первая половина XIX в./ Под. Ред. М.Ф.Шабаевой.-М.: Педагогика, 1973.- 605 с.
12. Пещерный П.И. Исторические нормы и традиция благотворительности в России.- М., 1993.
13. Рідний край [Навчальний посібник з народознавства / за ред. І.Ф.Прокопенка]. -X.: Основа, 1993.- 582 с.
14. Сірополко С. Історія освіти на Україні.- Львів, 1937. -174 с.
15. Субтельний О. Україна. Історія.- К.: Либідь, 1997.

Тема 27. Технологія наукового соціально-педагогічного дослідження.

Питання:
1. Обґрунтування актуальності наукового соціально-педагогічного дослідження.
2. Визначення сукупності протиріч і проблеми наукового соціально-педагогічного дослідження.
3. Об'єкт, предмет, мета і гіпотеза наукового соціально-педагогічного дослідження.
4. Гіпотеза, її структура і функції.
5. Методологія наукового соціально-педагогічного дослідження.

Література:
1. Кочетов А Й. Культура педагогического исследования. - 2-е изд., испр. и доп. Мн.: Ред. журн. «Адукація й вихаванне», 1996. - 312 с.
2. Филиппова Л.В.. Методика социально-педагогического исследования. -Челябинск, 1989.-199 с.
3. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. М., 1991.-237с.
4. Бабанский Ю.К. Проблеми повишения эффективности педагогических исследований. - М., 1982. - 237 с.
5. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактических исследований. -М., 1982.-301 с.
6. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. - М., 1991. - 301 с.
7. Методы педагогического исследования / Под ред. В.И.Журавлева. - М., 1972.-297с.
8. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. -Свердловск, 1989. -149 с.
9. Бочарова В.Г. Личность — семья — община//Социальная работа -1992. -№1.-С.3-9.
10. Филонов Г.Н. Социальная педагогика: научный статус и прикладные функции// Педагогика. -1994. - № 6. - С. 37-43.
11. Филонов Г.Н. Социальная педагогика — сопряжение наук о человеке// Педагогика. -1996. - № б. - С. 35-40.
12. Бурая Н.П. Соціальна робота. - X.. 1996. -С. 10-11.
13. Коваль А.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
14. Малько А. О. Соціальна педагогіка: Конспект лекцій.-X., 1998. - С.26-32.
15. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред.проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 ст

Идея и создание сайта, web-дизайн: Колонтаевская Елена Александровна
Последнее обновление 20.11.2005Hosted by uCoz